Three Siblings of Rhythm

(c)Yuta Fukitsuka
(c)Yuta Fukitsuka

Written and Directed by Yudai Kamisato
Performed by Mio Shiraga, Chika Uchida, Ten Okudo, Hideaki Washio, Kimio Taketani, Natsuko Sakakura, Jitsuko Mesuda, Kanako Nishida
Premire: Oct. 2010
Run time: 80 min