Antigone/Netorare Sosuke

(c) Yuta Fukitsuka
(c) Yuta Fukitsuka

Written by Sophokles for “Antigone” and Kohei Tsuka for “Netorare Sosuke”
Directed by Yudai Kamisato
Performed by Kimio Taketani, Hideaki Washio, Miho Inatsugu, Taichi Yamagata
Premire: Apr. 2012
Run time: 70 min.